Kunst Und Poesie viết bằng hai thứ tiếng Việt và Đức

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Du steckst eine Rose in eine Kartoffel und pflanzt sie ein. 2 Monate spä...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét